Retningslinjer for personvern

YX Drivstoffkort

Personvernerklæring Uno-X Mobility Norge AS
Drivstoffkort for bedrift 

Denne personvernerklæringen («Personvernerklæringen») gjelder for Uno-X Mobility Norge AS’ («Uno-X») behandling av personopplysninger i forbindelse med selskapets administrasjon av drivstoffkort for bedrifter.  

Som behandlingsansvarlig virksomhet tar Uno-X beskyttelse av ditt personvern på alvor. Vi verner om personopplysningene vi behandler, og vi sørger for å etterleve personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR). 

 Denne Personvernerklæringen inneholder blant annet informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger knyttet til søkere til bedriftskort og bedriftskunder (der disse er enkeltmannsforetak) og deres kontaktpersoner og ansatte/kortholdere, og hvilke rettigheter disse har.  

I det følgende benyttes Kontoinnehaver som samlebegrep for både bedriftskunder som skal søke om kort og for bedriftskunder som har fått utstedt kort.  

Hvem vi er og hvordan du kan kontakte oss

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer hva personopplysningene skal brukes til. Uno-X Mobility Norge AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Vår kontaktinformasjon er som følger: 

Uno-X Mobility Norge AS
Gladengveien 2, 0661 Oslo
Org.nr.: 895 453 102

Hvis du har spørsmål om vår behandling av opplysninger om deg, må du gjerne kontakte oss. Husk at vanlig e-post ikke er sikker kommunikasjon. Ikke skriv noe i en e-post som er personlig eller sensitivt eller som du ellers mener skal beskyttes. 

Kontaktinformasjon vedr. Drivstoffkort for bedrift:

Telefonnummer: +47 22 12 42 12
Epost: kundeservice@yx.no
Nettside: https://yx.no

Vår behandling av personopplysninger

Vi samler inn informasjon om deg fra: 

 • Søknadsskjema
  Personopplysninger som du legger inn i søknadsskjema til Drivstoffkort for bedrift, eller andre dokumenter du gir til oss i denne sammenheng
 • Bruk av tjenester
  Opplysninger som kan knyttes til en person/deg, når du ber om eller bruker produktene (eks bruker kortet for å foreta transaksjoner på våre stasjoner).
 • Kredittopplysningsbyråer
  Innhenting av personopplysninger fra kredittopplysningsbyråer, herunder personlige eller forretningsmessige registreringer (om relevant).
 • Kommunikasjon
  Opplysninger som kan knyttes til en person/deg, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse og opplysninger som er en del av vår korrespondanse med og kundeoppfølging av deg.
 • Kameraovervåkning
  På ubemannede truckstasjoner samles inn personopplysninger om personer som oppholder seg på området gjennom videoopptak.


Opplysninger vi behandler i forbindelse med Drivstoffkort for bedrift omfatter: 

Kategori person

Personopplysninger

Kontaktpersoner hos
våre kunder

Opplysninger som kan knyttes til en person/deg, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, opplysninger som er en del av vår korrespondanse med deg, avtaledokumenter og eventuelle opptak fra videoovervåkning fra ubemannede truckstasjoner.

Kontoinnehavere som er enkeltmannsforetak 

Opplysninger som kan knyttes til en person/eiere, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, innhentede samtykker, avtaledokumenter og opplysninger som er en del av vår korrespondanse med deg. 

Transaksjonsopplysninger som er knyttet til bruk av Drivstoffkort for bedrift. 

Kontonummer, kjøpshistorikk, betalingshistorikk, betalingsopplysninger, org.nr., økonomisk bæreevne og signaturer på dokumenter. 

Informasjon om bankgaranti i de tilfeller dette anses nødvendig for å utstede betalingskort til deg. 

Så lenge du har et aktivt kundeforhold, holder vi adressen oppdatert via abonnement på adresseendringer i Folkeregisteret, som vi mottar fra kredittopplysningsselskaper.

Hvis du har et kreditt- eller debetkort hos oss, vil vi gjennom avtalen med kredittopplysningsselskaper motta informasjon om du blir registrert som en dårlig betaler.

Personer som kun er Kortholdere (ansatte hos Kontoinnehaver)

Navnet til Kortholder registreres dersom Kortholders navn skrives på kortet. 

Databehandlingen vår har følgende formål: 

Typen person Formålet med behandling
Kontaktpersoner hos
kunder 

Administrasjon av søknader- og 
kundeforholdet, herunder alminnelig kundepleie; 

Kommunikasjon via e-post, SMS eller andre elektroniske metoder, om kontoer, produkter og tjenester som kunden har; 

Markedsføring til eksisterende kunder, i henhold til markedsføringslovens bestemmelser 

Kundeundersøkelser, dersom du har samtykket til dette 

Felles formål er listet nedenfor.

Kontoinnehavere som
er enkeltmannsforetak 

Administrasjon av kundeforholdet, 
alminnelig kundepleie, kredittsjekk på søkeren samt innhenting og eventuell tilbakekalling av samtykke 

Levering av en betalingstjeneste til Kontoinnehaveren, herunder gjennomføring eller korrigering av en betalingstransaksjon 

Innhenting av nødvendig informasjon i forbindelse med søknad om kort 

Behandling påkrevd etter lov, herunder skattelovgivning og bokføringsloven 

Markedsføring til eksisterende kunder, i henhold til markedsføringslovens bestemmelser 

Kundeundersøkelser, dersom du har samtykket til dette 

Informasjon om mislighold av kontraktsforhold 

Registrering av sperrede kort 

Felles formål er listet nedenfor. 

Felles formål for
Kontoinnehavere
og kontaktpersoner 

Behandling av personopplysningene i forbindelse med å avdekke svindel, operative risikoer og sikkerhetsrisikoer (inkludert avdekke kortkriminalitet), herunder: 

 • Oppfølging av mistanke eller kunnskap om svindel og 
  sikkerhetsbrudd, og rapportering til de registrerte og tilsynsmyndigheter
 • Håndtering av spørsmål og klager fra de registrerte og 
  andre
 • Behandling som er nødvendig for at rettslige krav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, inspeksjoner og forespørsler fra tilsynsmyndigheter, håndtering av tvister med registrerte og tredjeparter
 • Se gjennom og godkjenne enkelttransaksjoner, oppdage og forhindre bedrageri eller kortkriminalitet, og sikre informasjon; og
 • Utvikle og forbedre vår risikostyring og prosedyrer for søknader og kundekonti, samt vår håndtering av informasjon på søknadsskjemaer. 

Behandling av personopplysninger i forbindelse med administrasjon av bonus i henhold til kortvilkårene, herunder innkjøpsopplysninger (dvs. opplysninger om hvilke typer varer du har kjøpt, pris og tidspunkt for kjøpet). 

Personer som kun er Kortholdere
(ansatte hos Kontoinnehaver) 

Skrive Kortholders navn på kortet.


Rettslig grunnlag

Våre databehandling skjer på følgende rettslige grunnlag:

Kundekontakter

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger om kundekontakter er:

 • Behandlingen er hjemlet i lov, f.eks. i bokføringsloven jf. personvernforordningen artikkel 6, stk. 1, litra c.
 • Personvernforordningen artikkel 6, stk. 1, litra f om behandlinger som er nødvendige for å forfølge en berettiget interesse som ikke overstiger hensynet til de registrerte. Uno-X Mobility Norge AS har en berettiget interesse i å administrere og ivareta kundeforholdet, herunder markedsføre sine produkter og tjenester til eksisterende kunder, samt øvrige berettigede interesser som fremgår av formålene knyttet til kontaktpersoner hos kunder og felles formål i tabellen over. Dette omfatter blant annet vår interesse i å videreutvikle våre produkter og tjenester til det beste for våre kunder, og samfunnets generelle interesse i å avdekke kriminalitet. 

Når vi innhenter personopplysninger direkte fra deg for å bruke i opprettelse og pågående ivaretakelse av avtaleforholdet, gir du oss personopplysningene frivillig. Hvis du ikke ønsker å gi oss kontaktinformasjon, kan vi ikke kommunisere med din bedrift. I så fall ber vi om kontaktinformasjon for en annen ansatt hos dere. .

Kontoinnehavere som er enkeltpersonforetak 

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger knyttet til Kontoinnehavere som er enkeltpersonforetak er: 

 • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som den registrerte er part til eller av hensyn til foranstaltninger som tas på den registrertes forespørsel før inngåelse av kontrakt, jf. personvernforordningen artikkel 6, stk. 1, litra b.  
 • Behandlingen er pålagt etter lov, f.eks. i bokføringsloven jf. personvernforordningen 
  artikkel 6, stk. 1, litra c.
 • Personvernforordningen artikkel 6, stk. 1, litra f om behandlinger som er nødvendige for en berettiget interesse som ikke overstiger hensynet til de registrerte. YX Norge AS har en berettiget interesse i å administrere og ivareta kundeforholdet, herunder markedsføre sine produkter og tjenester til eksisterende kunder, forhindre misbruk eller tap av drivstoffkort, og andre berettigede interesser som fremgår av formålene knyttet til innehavere av private bedrifter som er kunder og felles formål i tabellen over. Dette omfatter blant annet vår interesse i å videreutvikle våre produkter og tjenester til det beste for våre kunder, og vår og samfunnets interesse i å forhindre og avdekke kriminalitet. 

Når vi innhenter personopplysninger direkte fra deg for å bruke i opprettelse og pågående ivaretakelse av avtaleforholdet, gir du oss personopplysningene frivillig for å ivareta disse formålene. Det er obligatorisk å oppgi disse opplysningene hvis du ønsker å søke om betalingskort og for å kunne være kortholder. Hvis du ikke gir dem til oss, kan vi blant annet ikke vurdere om vi kan utstede et betalingskort til deg.  Visse opplysninger er det obligatorisk å oppgi i henhold til for eksempel skattelovgivningen og regnskapslovgivningen. 

Felles for samtykke – betinget samtykke og tilbakekalling 

Du kan velge om du vil samtykke til behandling av personopplysninger for kredittvurdering, osv. Men søknad om og vedlikehold av et betalingskort er betinget av samtykke til slik behandling i løpet av søknads- og avtaleperioden. Hvis du trekker slikt samtykke tilbake, betyr det at du ikke kan få eller beholde betalingskortet, og at du må klippe det opp. En tilbaketrekking påvirker ikke lovligheten av innsamling, behandling og deling før tilbaketrekking av samtykket. Behandlingen vil deretter opphøre framover i tid, med mindre det er et rettslig krav om behandling eller behandling er nødvendig for at et rettslig krav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares. 

Personer som kun er Kortholdere (ansatte hos Kontoinnehaver)

 • Personvernforordningen artikkel 6, stk. 1, litra f om behandlinger som er nødvendige for å forfølge en berettiget interesse som ikke overstiger hensynet til de registrerte. Uno-X Mobility Norge AS har en berettiget interesse i å registrere Kortholders navn for å kunne etterkomme kundens ønske om å skrive navnet på kortet. Du gir oss i denne sammenheng personopplysninger frivillig. Hvis du ikke gir dem til oss kan vi ikke skrive navnet på kortet slik Kontoinnehaver ønsker.  

Automatisert behandling av personopplysninger 

I noen tilfeller utfører vi en helt eller delvis automatisert behandling. At en avgjørelse er automatisert betyr at det blir truffet beslutninger som gjelder deg uten at noen mennesker deltar i saksbehandlingen. Dette kan forekomme for eksempel i forbindelse med kredittvurderinger. I slike tilfeller benyttes relevante personopplysninger som del av grunnlaget for kredittvurderingen.  

Typer mottakere 

Vi vil kun dele dine personopplysninger med tredjeparter dersom disse leverer tjenester innen drift, vedlikehold og andre løsninger til oss. For å sikre dine rettigheter, har vi inngått databehandleravtaler med disse som blant annet innebærer at dine personopplysninger ikke kan brukes for andre formål enn det vi har opplyst til deg. Våre leverandører har en tilsvarende plikt til å inngå databehandleravtaler med sine underleverandører som sikrer at disse pålegges de samme forpliktelsene som gjelder for våre leverandører. 
 
Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til andre med mindre vi har et lovlig grunnlag for en slik utlevering. Lovlig grunnlag kan foreligge for eksempel dersom utleveringen er lovpålagt eller nødvendig for å oppfylle avtale om drivstoffkort.  

Vi deler med eller overfører personopplysninger til en eller flere av følgende mottakere: 

 • For kontaktpersoner og søkere til og innehavere av betalingskort: selskapet som er en kunde av oss og som du er tilknyttet
 • Bankrelasjoner i forbindelse med administrasjon av betaling for ytelser og tjenester
 • Advokater, inkasso- og kredittopplysningsselskaper ved mislighold av kredittavtaler samt forespørsel av kredittopplysningsselskaper ved søknad om kreditt
 • Kredittforsikringsselskaper for bestemte kunder 
 • PayEx og NETS i forbindelse med betalinger
 • Ringesenter for kundeservice
 • Selskaper som administrerer bom- bro- og fergeforbindelser
 • Skattemyndighetene, Finanstilsynet og andre myndigheter i forbindelse med lovbestemte rapporter og tilsyn
 • Våre databehandlere, f.eks. IT-leverandører, kortprodusenter og kredittopplysningsselskaper
 • Politimyndigheter, domstoler og andre i forbindelse med rettslige krav
 • Bransjeorganisasjoner eller sammenslutninger i forbindelse med administrasjon av bonus- og rabattordninger. 

Enkelte av våre leverandører befinner seg i land utenfor EU/EØS. Det betyr at dine personopplysninger kan overføres til land med et regelverk som ikke gir samme grad av beskyttelse av personopplysninger som reglene i Norge. For å sikre ditt personvern, vil slik overføring kun skje i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning, for eksempel ved at vi inngår EUs standardkontrakt for slike overføringer med den aktuelle leverandøren. 

Sletting 

Vi sletter opplysningene om deg når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Uno-X Mobility Norge AS etterlever de krav til oppbevaring som er fastsatt i bokføringsloven og annen lovgivning.   

For å sikre riktig behandling av tilbakevendende kundeforhold, potensielle innsigelsessaker og for å kunne leve opp til våre forpliktelser, har vi vurdert at vi må lagre øvrige opplysninger i inntil fem år pluss gjeldende regnskapsår fra forretningsforholdets opphør. 

Personopplysninger kan oppbevares lenger hvis nødvendig for at et rettslig krav (sivil- eller strafferettslig krav) kan etableres, forsvares eller gjøres gjeldende. 

Dine rettigheter 

Etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) har du en rekke rettigheter i og med vår behandling av opplysninger om deg.  

Du kan benytte rettighetene ved å kontakt oss. Vår kontaktinformasjon finner du i begynnelsen av disse retningslinjene. 

Når du har gjort en forespørsel, undersøker vi om vi er forpliktet til å etterkomme den, og om det er mulig å imøtekomme ønsket ditt. Vi gir deg svar på forespørselen så snart som mulig og senest en måned etter at vi har mottatt den. Hvis det er mange eller komplekse henvendelser, kan det ta inntil tre måneder å besvare forespørselen. I så fall varsler vi deg innen en måned. 
 
Du har følgende rettigheter på betingelsene og begrensningene som følger av lovgivningen: 

 • Rett til å få en kopi av personopplysningene (rett til innsyn): Du har rett til innsyn i opplysningene om deg som vi behandler og til å få ytterligere opplysninger om behandlingen.
 • Rett til retting (retting av personopplysninger): Hvis du mener at personopplysningene om deg som vi behandler er ufullstendige eller misvisende, har du rett til å be om å få dem rettet. Du må kontakte oss og informere oss om hva som er feil og hvordan det kan rettes. Vi må i alle tilfeller ta stilling til om vi mener forespørselen er berettiget.
 • Rett til sletting: Vi sletter vanligvis opplysningene om deg når de ikke lenger er nødvendige. I spesielle tilfeller har du rett til å få spesifikke opplysninger om deg slettet før tidspunktet for vår vanlige generelle sletting. Dette gjelder f.eks. hvis du trekker samtykket ditt og vi ikke har annet grunnlag for å behandle opplysningene. Hvis du mener at dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige i forhold til formålene vi innhenter dem for, kan du be om at de blir slettet. Du kan også kontakte oss hvis du mener at dine personopplysninger blir behandlet i strid med loven eller andre rettslige forpliktelser.
 • Rett til begrensning av behandlingen: Hvis du bestrider riktigheten av personopplysninger vi behandler, kan du be oss om å begrense behandlingen av opplysningene til vi har konstatert at opplysningene er riktige. Du kan også be om begrensning i stedet for sletting hvis du mener at vår behandling av opplysningene er ulovlig og du er imot sletting av personopplysningene. Du kan også be om begrensning hvis vi ikke lenger trenger opplysningene, men de er nødvendige for at rettslige krav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller hvis du har gjort innsigelser i henhold til Personvernforordningens artikkel 21, paragraf 1, mens det undersøkes om våre berettigede interesser har forrang over dine berettigede interesser. Hvis du får medhold i at behandling bør begrenses, kan vi bare behandle opplysningene med ditt samtykke, eller med henblikk på at rettslige krav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.
 • Rett til å overføre opplysninger (dataportabilitet): Du har rett til å motta elektronisk behandlede personopplysninger du har gitt oss når vi behandler personopplysninger om deg basert på samtykke eller under en kontrakt du har inngått. Du har også rett til å overføre slike personopplysninger til en annen tjenesteleverandør, enten selv eller gjennom oss. Hvis du vil benytte deg av retten til dataportabilitet, får du personopplysninger fra oss i alminnelig anvendt og maskinlesbart format.
 • Rett til innsigelse: Du har rett til å gjøre innsigelser til behandlingen av opplysninger om deg hvis behandlingen er basert på våre berettigede interesser, eller behandlingen er nødvendig for utførelsen av en oppgave i samfunnets interesse. Du har også rett til å gjøre innsigelser til behandlingen av opplysninger om deg til direkte markedsføringsformål. Hvis innsigelsen er berettiget, slutter vi med behandling av opplysningene fremover i tid.
 • Rett til å motta informasjon om nye formål: Hvis vi ønsker å bruke opplysningene om deg til et annet formål enn de som er tidligere nevnt for deg, f.eks. i disse retningslinjene for personvern, ha du rett til å bli informert om dette før vi behandler opplysningene for nye formål.
 • Retten til å trekke tilbake samtykket: Hvis vår behandling av opplysninger om deg er gjort på grunnlag av ditt samtykke, kan du når som helst trekke samtykket tilbake. Hvis du trekker samtykket, kan vi ikke behandle opplysningene fremover i tid. Tilbakekalling av samtykke påvirker ikke lovligheten av behandlingen og overføringen som var basert på opprinnelig samtykke. 

Du har rett til å klage til Datatilsynet. Generelt er det slik at hvis du er misfornøyd med måten personopplysningene om deg er behandlet, kan du klage til Datatilsynet, som deretter behandler saken og eventuelt tar en beslutning.
 
Du finner Datatilsynets kontaktinformasjon på: 
https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/