Veiledende listepriser for YX Truck

Pris eks.mva for kjøp i Norge

 

YX anbefaler våre kunder å inkludere en prisreguleringsklausul i sine transportavtaler

Med den voldsomme og plutselige stigning i drivstoffprisen som vi nå opplever, er det viktig å sikre at det ikke går for lang tid mellom hver prisregulering. En årlig indeksbasert prisregulering er vanlig i mange kontrakter. Dette er ikke tilstrekkelig i dagens situasjon. YX anbefaler derfor våre kunder å inkludere en prisreguleringsklausul i sine transportavtaler som er av langsiktig karakter.

 
Vi har laget utkast til en prisreguleringsbestemmelse som eventuelt kan benyttes: 

«For transportavtaler med varighet utover en måned har transportøren rett til å kreve justering av transportprisen pr. 1. dag i hver kalendermåned basert på drivstoffprisen den 15. dag i foregående måned. For transportavtaler med varighet utover tre måneder skal transportprisen i tillegg reguleres i samsvar med endringer i Statistisk sentralbyrås kostnadsindeks for lastebiltransport. Reguleringen skjer pr. 1. dag i hvert kvartal (1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober) basert på indekstallet publisert av Statistisk sentralbyrå forgående måned, men slik at det tas hensyn til foretatt prisjustering i perioden som følge av endrede drivstoffpriser.»


I eksisterende kontrakter vil innføringen av en prisreguleringsklausul forutsette at kunden samtykker. Dersom det ikke er mulig å få et slikt samtykke, bør muligheten for å si opp avtalen vurderes hvis det ikke er økonomisk forsvarlig å fortsette kontraktsforholdet.
Veiledende listepriser ved bruk av YX Truckkort

Ovenfor finner du veiledende listepris for kjøp av farget og blank diesel ved bruk av YX Truckkort. I tillegg til de veiledende listeprisene kommer et lokalt transportpåslag varierende fra sted til sted, slik at prisene på våre truckanlegg vil avvike fra tabellen over. 

*Blank diesel

YX tilsetter biodrivstoff til veibruksdrivstoff i henhold til norske myndigheters omsetningspåbud. For 2023 er dette kravet 24,5%

YX adds biofuel to standard road fuel in accordance with the Norwegian authorities' legislation regarding requirements for bio blend in standard road fuel. For 2023, this requirement is 24.5%

**Farget diesel

YX tilsetter biodrivstoff til Farget diesel i henhold til norske myndigheters omsetningspåbud. For 2023 er dette kravet 10,0%

YX adds biofuels to Off-road fuel in accordance with the Norwegian authorities' legislation regarding requirements for bio blend in Off-road fuel. For 2023, this requirement is 10,0%

***HVO100

HVO100 inngår ikke i Uno-X Mobility Norge AS sitt bioregnskap for veibruksdrivstoff. Når vi selger HVO100, sørger vi for at dette biodrivstoffet kommer i tillegg til vårt mandat. Det betyr at hver liter HVO100 kjøpt hos oss, gir en CO2-besparelse ut over norske myndigheters minimumskrav.

HVO100 is not included in Uno-X Mobility Norge AS' bioaccount for road use fuels. When we sell HVO100, we ensures that this biofuel is an addition to our mandate. This means that every litre of HVO100 purchased at our stations provides a CO2 saving beyond the Norwegian authorities' minimum requirements.

 

Bruk av YX Truckkort i Norge

I tillegg til de veiledende listeprisene i Norge tilkommer et lokalt transportpåslag som varierer fra sted til sted, minus eventuell rabatt.

Bruk av YX Truckkort i Sverige

Listepris i Sverige inkluderer stedstillegg. Prisen som vil være grunnlaget for din faktura er gjeldende listepris, minus eventuell rabatt, pluss et servicegebyr.

Egen faktura for kjøp i Sverige
Kjøp i Sverige kommer på en egen faktura som utstedes fra Uno-X Mobility Norge AS. Fakturaen er gyldig som grunnlag for refusjon av svensk merverdiavgift.

Kjøpsoversikt på Din Arena
Alle fakturaer og transaksjoner for kjøp i både Norge og Sverige vil være tilgjengelig på Din Arena.
 
Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med en av våre salgssjefer eller vår kundestøtte på telefon 22 12 42 12. 

Vi henviser for øvrig til gjeldende betingelser i Generelle vilkår for bruk av YX Kort.

  

Use of Truck Card i Norway

In addition to the list prices in Norway, a local transport surcharge will be added, minus agreed discount. The transport surcharge varies from place to place,

Use of YX Truck Card in Sweden

The price that will be the basis for your invoice is the Swedish list price at the time of purchase, minus the agreed discount, plus a service fee.

Separate invoice for purchases in Sweden
Purchases in Sweden will be invoiced on separate invoice issued by Uno-X Mobility Norge AS. The invoice is valid as a basis for a refund of Swedish VAT.​

Purchase overview available at Din Arena
All invoices and transactions for purchases in both Norway and Sweden will be made available at Din Arena

Questions?

Feel free to contact one of our sales managers for card sales or our customer support on telephone 22124212 if you have any questions!

Please read our terms: General terms of use for YX’Cards